Betingelser

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

1 § Grundläggande bestämmelser

(1)Följande villkor gäller för avtal som du ingår med oss ​​som en leverantör (Chimpytoys ägare Ceyda Solak) < /span>stäng via webbplatsen chimpytoys.de. Om inte annat överenskommits, motsätts införandet av eventuella villkor som du kan ha använt.

(2)Konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som utför en juridisk transaktion syften som inte till övervägande del kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller egenföretagare yrkesverksamhet. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en rättslig transaktion ingås, agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Ingående av kontrakt

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren .

Våra erbjudanden på Internet är icke bindande och utgör inte ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

(2) Sie können ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) über das Online-Warenkorbsystem abgeben.
Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren  im „Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Anklicken der Schaltfläche "Kasse" oder "Weiter zur Bestellung" (oder ähnliche Bezeichnung) und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden
 Ihnen abschließend die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt. 

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera informationen i beställningsöversikten igen, ändra den (även genom att använda webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller annullera beställningen.
Genom att skicka beställningen med hjälp av motsvarande knapp ("beställ med betalning", "köp" / "köp nu", "beställ med betalning" eller liknande villkor) lämnar du ett bindande erbjudande till oss.

Du kommer först att få ett automatiskt e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning, vilket ännu inte resulterar i att avtalet ingås.

(3)Acceptansen av erbjudandet (och därmed ingåendet av avtalet) tar placera inom 2 dagar genom bekräftelse i textform (t.ex. e-post) där utförandet av beställningen eller leveransen av varorna bekräftas (orderbekräftelse).
Om du inte har fått ett motsvarande meddelande är du inte längre bunden till din beställning. I detta fall kommer alla tjänster som redan tillhandahålls att återbetalas omedelbart.

(4)Beställningen behandlas och all information som krävs i samband med ingåendet av kontraktet överförs delvis automatiserat via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du uppger till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och i synnerhet att det inte förhindras av SPAM-filter.

3 § Särskilda avtal om erbjudna betalsätt

(1)Betalning via "PayPal" / "PayPal Checkout"
När du väljer betalningsmetod , som erbjuds via "PayPal" / "PayPal Checkout", behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De individuella betalningsmetoderna via "PayPal" visas för dig under en motsvarande märkt knapp på vår hemsida och i onlinebeställningsprocessen. "PayPal" kan använda andra betaltjänster för betalningshantering; Om särskilda betalningsvillkor gäller kommer du att informeras om dessa separat. Mer information om "PayPal" finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full .


§ 4 Retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1)Du kan endast utöva en retentionsrätt om den hänför sig till anspråk från samma avtalsförhållande agerar.

(2)  Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3)  Om du är företagare gäller även följande:

a) Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla anspråk från den pågående affärsrelationen har reglerats till fullo. Pantsättning eller överlåtelse av säkerhet är inte tillåten innan äganderätten till de förbehållna varorna övergår.

b) Du kan sälja varorna vidare i den ordinarie verksamheten. I detta fall överlåter du till oss alla fordringar till ett belopp av fakturabeloppet som uppstår vid återförsäljningen och vi accepterar uppdraget. Du har fortfarande rätt att driva in fordran. Men om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser på ett korrekt sätt förbehåller vi oss rätten att driva in fordran själva.

c) Om de reserverade varorna kombineras eller blandas, förvärvar vi samäganderätt till den nya varan i förhållandet mellan de reserverade varornas fakturavärde och de andra bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.

d) Vi förbinder oss att frigöra de säkerheter som vi har rätt till på din begäran i den mån realisationsvärdet på våra värdepapper överstiger fordran som ska säkras med mer än 10 %. Vi är ansvariga för att välja de värdepapper som ska släppas.


§ 5 Garanti

(1) Den lagstadgade ansvarsrätten för defekter gäller.

(2) Som konsument ombeds du att kontrollera varorna omedelbart vid leverans för att se om de är fullständiga, uppenbara defekter och transportskador och att rapportera eventuella reklamationer till oss och speditören så snabbt som möjligt. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

(3)Om en egenskap hos varan avviker från de objektiva kraven, anses avvikelsen endast överenskommen om du informerades om detsamma av oss innan avtalsförklaringen gjordes och avvikelsen uttryckligen och separat överenskommits mellan avtalsslutande parter var.

(4) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden Gewährleistungsregelungen:

a)  Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning anses vara överens om varornas kvalitet, men inte annan reklam, offentligt beröm och uttalanden som gjorts av tillverkaren.

b)  I händelse av defekter kommer vi, efter eget gottfinnande, ge en garanti genom reparation eller efterleverans. Om felet inte kan avhjälpas kan du antingen begära prisavdrag eller frånträda avtalet. Avhjälpandet av felet anses ha misslyckats efter ett misslyckat andra försök, om inte varans beskaffenhet eller defekten eller andra omständigheter visar något annat. Vid reparation behöver vi inte stå för de ökade kostnader som uppstår vid flytt av godset till annan plats än utförandestället om leveransen inte motsvarar varans avsedda användning.

c)  Garantiperioden är ett år från leverans av varorna. Förkortningen av tidsfristen gäller inte:


- för skyldigt orsakade skador som kan hänföras till oss till följd av skada på liv, kropp eller hälsa och andra skador som orsakats avsiktligt eller av grov vårdslöshet;
- om vi på ett bedrägligt sätt dolt defekten eller antagit en garanti för varans kvalitet;
- för föremål som använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och orsakade dess defekter;
- vid rättsliga regresskrav som du har mot oss i samband med felrättigheter.

§ 6 Lagval, plats för uppfyllelse, ort för domare

(1)  Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i konsumentens hemvistland inte upphävs (förmånsprincipen).

(2)  Utförandeplatsen för alla tjänster från befintliga affärsrelationer med oss ​​och platsen för jurisdiktionen är vårt registrerade kontor, förutsatt att du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän domkrets i Tyskland eller EU eller om din bostadsort eller hemvist inte är känd vid tidpunkten för talan. Rätten att överklaga till domstolen vid annan laglig domkrets förblir opåverkad av detta.

(3)  Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor gäller uttryckligen inte.

 


II Kundinformation

1. Säljarens identitet

Chimpytoys Inh. Ceyda Solak span data-mce-fragment="1">
Gutenbergstraße 5c
24558 Henstedt-Ulzburg
Tyskland

Telefon: +4941939619195
E-post: info@chimpytoys.de


Alternativ tvistlösning:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr.

 
Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljenämnder.
 

2. Information om avtalets ingående

De tekniska stegen för att ingå avtalet, ingåendet av själva kontraktet och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Ingående av kontraktet" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung über das Online - Warenkorbsystem  können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.

4. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna

De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1. Priserna som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnader representerar totalpriser.De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan nås via en motsvarande märkt knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och betalas av dig dessutom, om inte fri frakt har garanterats.

5.3. Om leverans sker till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppstå som vi inte är ansvariga för, såsom tullavgifter, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller växelkursavgifter från kreditinstitut), som du måste stå för. 

5.4. Eventuella kostnader som uppstår för penningöverföringen (överförings- eller växelkursavgifter som tas ut av kreditinstitut) måste bäras av dig i de fall leveransen görs till ett EU-medlemsland men betalningen har gjorts utanför Europeiska unionen.

5.5. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen.

5.6. Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten, förfaller de betalningsanspråk som uppstår genom det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande märkt knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2. Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under transporten övergår till dig först när varan överlämnas till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av företagaren eller annan person som utsetts att utföra transporten.

Om du är företagare sker leverans och utskick på din risk.

7. Lagstadgad ansvarslag för fel

Ansvar för defekter baseras på "Garanti"-förordningen i våra allmänna villkor (del I).

Diese AGB und Kundeninformationen wurden von den auf IT-Recht spezialisierten Juristen des Händlerbundes erstellt und werden permanent auf Rechtskonformität geprüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der Texte und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

 

"Vi förbättrar våra produkter och annonsering genom att använda Microsoft Clarity för att se hur du använder vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi och Microsoft kan samla in och använda denna data. Vår sekretesspolicy https://chimpytoys.de/AGB har fler detaljer."


letzte Aktualisierung: 29.11.2022