Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1)De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons sluit als provider (Chimpytoys-eigenaar Ceyda Solak) < /span>sluiten via de website chimpytoys.de. Tenzij anders overeengekomen, wordt er bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eventuele door u gebruikte algemene voorwaarden.

(2)Consument in de zin van de volgende regelgeving is iedere natuurlijke persoon die doeleinden van een juridische transactie die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren .

Onze aanbiedingen op internet zijn vrijblijvend en vormen geen bindend aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten.

(2) Sie können ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) über das Online-Warenkorbsystem abgeben.
Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren  im „Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Anklicken der Schaltfläche "Kasse" oder "Weiter zur Bestellung" (oder ähnliche Bezeichnung) und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden
 Ihnen abschließend die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt. 

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling te plaatsen via de betreffende knop ("bestellen met betaling", "kopen" / "nu kopen", "bestellen met betaling" of een soortgelijke term) doet u ons een bindend aanbod.

U ontvangt eerst een automatische e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling, wat nog niet resulteert in het sluiten van het contract.

(3)De aanvaarding van het aanbod (en daarmee het sluiten van de overeenkomst) duurt plaats binnen 2 dagen door bevestiging in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail) waarin de uitvoering van de bestelling of levering van de goederen wordt bevestigd (orderbevestiging).
Als u geen bericht hierover heeft ontvangen, bent u niet meer gebonden aan uw bestelling. In dit geval worden eventueel reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(4)De bestelling wordt verwerkt en alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail verzonden. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en vooral dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1)Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"
Bij het selecteren van een betaalmethode , die wordt aangeboden via “PayPal” / “PayPal Checkout”, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. en Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”). De afzonderlijke betaalmethoden via “PayPal” worden u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website en in het online bestelproces weergegeven. “PayPal” kan voor de betalingsverwerking andere betalingsdiensten gebruiken; Indien bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hierover separaat geïnformeerd. Meer informatie over “PayPal” vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full .


§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1)U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het claims van dezelfde persoon betreft contractuele relatiehandelingen.

(2)  De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

(3)  Bent u ondernemer, dan geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Het verpanden of overdragen van zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de gereserveerde goederen is overgedragen.

b) U kunt de goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering doorverkopen. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die voortvloeien uit de wederverkoop en aanvaarden wij de overdracht. U bent nog steeds bevoegd om de vordering te innen. Indien u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd of gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven effecten.


§ 5 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor defecten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3)Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, geldt de afwijking alleen als overeengekomen als u hierover vóór het opstellen van de contractverklaring door ons bent geïnformeerd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractant is overeengekomen partijen waren.

(4) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden Gewährleistungsregelungen:

a)  Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht akkoord te zijn met de kwaliteit van de goederen, maar niet andere advertenties, publieke lof en gemaakte uitspraken door de fabrikant.

b)  In geval van gebreken geven wij, naar eigen goeddunken, garantie door reparatie of nalevering. Als het defect niet kan worden verholpen, kunt u een prijsverlaging aanvragen of de overeenkomst ontbinden. Het verhelpen van het gebrek wordt na een mislukte tweede poging geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden anders blijkt. In geval van reparatie hoeven wij niet de hogere kosten te dragen die voortvloeien uit het verplaatsen van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering, als de levering niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c)  De garantieperiode bedraagt ​​één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet:


- voor aan ons toerekenbare, door eigen schuld veroorzaakte schade als gevolg van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- als wij het gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben gehouden of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen;
- voor zaken die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt;
- in geval van rechtsvorderingen die u tegen ons heeft in verband met rechten op gebreken.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1)  De Duitse wet is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (voorkeursbeginsel).

(2)  De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de bestaande zakelijke relaties met ons en de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel, op voorwaarde dat u geen consument maar handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal fonds van publiek recht bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.

(3)  De bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 


II.Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Chimpytoys Inh. Ceyda Solak< span data-mce-fragment="1">
Gutenbergstraße 5c
24558 Henstedt-Ulzburg
Duitsland

Telefoon: +4941939619195

E-mail: info@chimpytoys.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr.

 
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenarbitragecommissies.
 

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract af te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung über das Online - Warenkorbsystem  können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1. De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn toegankelijk via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis verzending is gegarandeerd.

5.3. Als de levering naar landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldoverdrachtskosten (overboekings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening moeten komen. 

5.4. Eventuele kosten voor de geldoverdracht (overboekings- of wisselkoerskosten die door kredietinstellingen in rekening worden gebracht) moeten door u worden gedragen in gevallen waarin de levering in een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

5.5. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen.

5.6. Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is aangegeven, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Als u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemde transportbedrijf of een andere aangewezen persoon de opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

Bent u ondernemer, dan zijn levering en verzending voor uw risico.

7. Wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie”-regeling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Diese AGB und Kundeninformationen wurden von den auf IT-Recht spezialisierten Juristen des Händlerbundes erstellt und werden permanent auf Rechtskonformität geprüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der Texte und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

 

"Wij verbeteren onze producten en advertenties door Microsoft Clarity te gebruiken om te zien hoe u onze website gebruikt. Door onze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij en Microsoft deze gegevens kunnen verzamelen en gebruiken. Onze privacyverklaring https://chimpytoys.de/AGB heeft meer details."


letzte Aktualisierung: 29.11.2022